Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Antwerpse Metalen NV per 1 mei 2018

Vorige
Download in pdf

Algemene voorwaarden uitgegeven door Antwerpse Metalen NV (AMA), Metropoolstraat 38, Schoten, B-2900 ,België.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die de gebruiker van deze voorwaarden doet, op alle overeenkomsten die hij sluit en op alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien, een en ander voor zover de gebruiker van deze voorwaarden aan- bieder dan wel opdrachtnemer is.

1.2 De gebruiker van deze voorwaarden wordt aangeduid als verkoper. De wederpartij wordt aangeduid als koper.

1.3 Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen koper en verkoper gesloten overeen komst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.2 Als koper aan verkoper informatie verstrekt, mag verkoper uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

2.3 De in de aanbieding genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking.

2.4 Een overeenkomst komt pas tot stand als deze schriftelijk, e-mail daaronder begrepen, door verkoper is bevestigd. Bij verschillen tussen de schriftelijke bevestiging van verkoper en die van koper, is de bevestiging van verkoper bindend.

2.5 Indien verkoper een model of monster heeft getoond of verstrekt aan koper, dan gold dit slechts als wijze van aanduiding. Koper kan daaraan geen rechten ontlenen.

2.6 Koper garandeert dat (i) hij bij de verhandeling van de zaken in welke vorm dan ook (met inbegrip van verkoop, lease, verwerking) zal voldoen aan alle daarop van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving en meer in het bijzonder alle exportcontrole en sanctiere- gelingen van de EU en VN zal eerbiedigen en (ii) dat de zaken niet direct of indirect bestemd zijn of vermoedelijk bestemd kunnen zijn voor enig land waarvoor ingevolge VN of EU regelgeving voor de betreffende zaken een sanctie van kracht is, tenzij door koper daarvoor van een door de VN of EU aangewezen bevoegde instantie een ontheffing of vergunning is verkregen. Koper verplicht zich om deze garantie als kettingbeding op te (laten) nemen in opvolgende overeenkomsten voor de verhandeling van de zaken.

2.7 Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch redelijkerwijs niet te vermijden afwij- kingen en verschillen in de kwaliteit, kleur, maat, gewicht of afwerking leveren geen te- kortkoming op. Voor de berekening van de prijs en/of het gewicht van staal en/of roest- vrij staal op basis van volume, hanteren wij een soortelijk gewicht van 8,0 kg/dcm3.

Artikel 3: Rechten van intellectuele en industriële eigendom

3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt verkoper alle rechten van intellec- tuele en industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwer- pen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke.

3.2 De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van ver- koper ongeacht of aan koper voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn ge- bracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestem- ming van verkoper niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Koper is aan verkoper per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van
€ 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevor- derd.

3.3 Koper moet de aan hem verstrekte informatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel op eer- ste verzoek binnen een door verkoper gestelde termijn, naar keuze van verkoper, retour- neren of vernietigen. De verkoper is bevoegd controle uit te voeren op het retourneren of de vernietiging. De koper verplicht zich hieraan kosteloos haar medewerking te verlenen. Bij overtreding van enige verplichting uit deze bepaling is koper aan verkoper een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadever- goeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Geheimhouding

Alle informatie, knowhow en kennis, van welke aard en in welke vorm dan ook, welke door of uit naam van verkoper aan koper worden verstrekt, worden als geheim bestem- peld en zullen door koper voor onbepaalde tijd als geheime informatie behandeld worden en niet aan derden bekend gemaakt worden. Tevens zal Koper deze informatie, knowhow en kennis uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst met verkoper, een en ander behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper.

Artikel 5: Adviezen en verstrekte informatie

5.1 Koper kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van verkoper krijgt.

5.2 Als koper aan verkoper informatie verstrekt, mag verkoper bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.

5.3 Koper vrijwaart verkoper voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het ge- bruik van door of namens koper verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwer- pen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.

Artikel 6: Levertijd / uitvoeringsperiode

6.1 Een opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is enkel indicatief.

6.2 De levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en techni- sche details overeenstemming is bereikt, alle informatie, definitieve en goedgekeurde te- keningen en dergelijke in het bezit zijn van verkoper, de overeengekomen (termijn)beta- ling is ontvangen en aan de overige voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

6.3
a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan verkoper bekend waren toen hij de le- vertijd of uitvoeringsperiode vaststelde, kan hij de levertijd of uitvoeringsperiode verlen- gen met de tijd die hij nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden alsdan niet in de planning van verkoper kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
b. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door verkoper worden de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden alsdan niet in de planning van verkoper kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

6.4 Koper is gehouden alle kosten die verkoper maakt als gevolg van een aan koper toe te rekenen vertraging in de levertijd of uitvoeringsperiode zoals vermeld in lid 3 van dit artikel te voldoen.

6.5 Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft koper in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding.

6.6 Indien levering niet binnen de levertijd of uitvoeringsperiode kan plaatsvinden, is verko per gerechtigd tot deelleveringen.

Artikel 7: Risico-overgang

7.1 Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, vestigingsplaats verkoper, conform Inco- terms 2010. Het risico van de zaak gaat over zodra verkoper aan koper heeft meegedeeld dat de zaak hem ter beschikking staat.

7.2 Ongeacht het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen koper en verkoper overeenkomen dat verkoper voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust in dat geval op koper. Koper kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

7.3 Koper dient de zaak onmiddellijk na levering te controleren op eventuele afwijkingen van hetgeen is overeengekomen.

Artikel 8: Prijswijziging

Verkoper mag een stijging van kostprijsbepalende factoren die is opgetreden na het slui- ten van de overeenkomst aan koper doorberekenen.

Artikel 9: Overmacht

9.1 Verkoper heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen jegens koper na te komen.

9.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat leveranciers, onder aannemers van verkoper of door verkoper ingeschakelde transporteurs niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, brand, stroomsto- ring, telecommunicatiestoornis, terrorisme, verlies, diefstal of verloren gaan van gereed- schappen of materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen, import- of han- delsbeperkingen en cybercriminaliteit.

9.3 Verkoper is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot na- koming meer dan drie maanden heeft geduurd. Iedere partij kan de overeenkomst na afloop van deze termijn met onmiddellijke ingang ontbinden, maar uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.

9.4 Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, is iede- re partij gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.

9.5 Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de opschorting of de beëindiging in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 De verplichting tot schadevergoeding van verkoper op grond van welke wettelijke grondslag dan ook is beperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom (exclusief btw). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering waardoor de schade is veroorzaakt.

10.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. Gevolgschade en indirecte schade. Hieronder wordt onder meer verstaan stagnatie- schade, boetes, productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijf- kosten. Koper kan zich indien mogelijk tegen deze schade verzekeren;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt ge- werkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt ge- werkt. Koper kan zich desgewenst tegen deze schade verzekeren;
c. kosten voor demontage en montage;
d. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van verkoper.

10.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens koper aangeleverd mate- riaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking door verkoper.

10.4 Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door koper aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door verkoper geleverde producten en/of materialen. Koper is ge- houden alle door verkoper in dit verband geleden schade waaronder de volledige kosten van verweer te vergoeden.

10.5 Het bepaalde in dit artikel gaat niet op indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van verkoper.

Artikel 11: Garantie en overige aanspraken

11.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat verkoper voor een periode van twaalf maanden na levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. Als een afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden van dit artikel eveneens van toepassing.

11.2 Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is geweest, zal verkoper de keuze ma- ken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of koper crediteert voor een evenredig deel van de factuur. Kiest verkoper voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, dan zal hij dit binnen een redelijke termijn uitvoeren.

11.3 Onderdelen of materialen die door verkoper worden hersteld of vervangen, moeten door en voor rekening van koper op eerste verzoek van verkoper aan hem worden toegezon- den.

11.4 Koper moet verkoper in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen.

11.5 Koper kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van verkoper heeft voldaan.

11.6 a. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van:
– normale slijtage;
– onoordeelkundig gebruik;
– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
– installatie, montage, wijziging of reparatie door koper of door derden;
– gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door koper;
– gebreken aan of ongeschiktheid van door koper gebruikte materialen of hulpmiddelen.
b. Geen garantie wordt gegeven op:
– geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
– onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.

11.7 Het bepaalde in de leden 2 t/m 6 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van koper op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.

Artikel 12: Overdracht en verpanding

Koper kan rechten of verplichtingen uit hoofde van enig artikel uit deze algemene voor- waarden of de onderliggende overeenkomst(en) niet overdragen of verpanden, behou- dens voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper. Dit beding heeft eveneens goederenrechtelijke werking.

Artikel 13: Klachtplicht

13.1 Koper kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij verkoper heeft geklaagd.

13.2 Koper moet klachten over de juistheid van een factuur, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij verkoper hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet koper uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.

13.3 Eventuele rechtsvorderingen van koper dienen, op straffe van verval van alle rechten, uiterlijk één jaar nadat koper daarover tijdig bij verkoper heeft geklaagd, aanhangig te zijn gemaakt.

Artikel 14: Niet afgenomen zaken

14.1 Koper dient kosteloos alle medewerking te verlenen teneinde verkoper tot aflevering van de zaak of zaken die onderwerp van de overeenkomst zijn in staat te stellen.

14.2 Koper is verplicht na afloop van de levertijd en/of uitvoeringsperiode de zaak of zaken op de overeengekomen plaats af te nemen.

14.3 Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van koper opgeslagen. Koper kan de betaling van de kosten van opslag niet opschorten, omdat de aflevering nog niet heeft plaatsgehad.
14.4 Bij overtreding van het bepaalde uit de leden 1 en/of 2 van dit artikel is koper aan ver- koper een boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 15: Betaling

15.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van verkoper of op een door verkoper aan te wijzen rekening.

15.2 Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen dertig dagen na factuurda- tum.

15.3 Als koper zijn betalingsverplichting niet nakomt is hij verplicht om, in plaats van betaling van de overeengekomen geldsom, te voldoen aan een verzoek van verkoper om inbeta- linggeving.

15.4 Het recht van koper om zijn vorderingen op verkoper te verrekenen of om op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van verkoper.

15.5 Ongeacht of verkoper de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat koper uit hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn onmiddel- lijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. het faillissement of de surseance van betaling van koper is aangevraagd;
c. beslag op zaken of vorderingen van koper wordt gelegd;
d. koper (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. koper (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is overleden;
f. koper ook na schriftelijke aanmaning, waarbij hem een redelijke termijn is gesteld voor nakoming, niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit artikel 14 voldoet.

15.6 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingster- mijn, is koper direct rente aan verkoper verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke handelsrente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.

15.7 Verkoper is bevoegd zijn schulden aan koper te verrekenen met vorderingen van aan verkoper gelieerde ondernemingen op koper. Daarnaast is verkoper bevoegd zijn vorde- ringen op koper te verrekenen met schulden van aan verkoper gelieerde ondernemingen aan koper. Verder is verkoper bevoegd zijn schulden aan koper te verrekenen met vor- deringen op aan koper gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen wor- den de ondernemingen die tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW, behoren, en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW verstaan.

15.8 Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is koper aan verkoper alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van
€ 150,-.

Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente): over de eerste € 3.000,- 15%
over het meerdere tot € 6.000,- 10%
over het meerdere tot € 15.000,- 8%
over het meerdere tot € 60.000,- 5% over het meerdere vanaf € 60.000,- 3%

De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt.

15.9 Als verkoper in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van koper.

Artikel 16: Zekerheden

16.1 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is koper verplicht op eerste verzoek van verkoper een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als koper hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Ver- koper heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op koper te verhalen.

16.2 Verkoper blijft eigenaar van geleverde zaken zolang koper:
a. niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten;
b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkom- sten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

16.3 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden. Daarnaast is koper ge- houden de door verkoper geleverde zaken afgezonderd en herkenbaar als zijnde het ei- gendom van verkoper te bewaren alsmede voor zijn rekening te verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s, zoals maar niet beperkt tot verlies, verduistering, vermissing, dief- stal, vervreemding, beschadiging en geheel of gedeeltelijk tenietgaan.

16.4 Nadat verkoper zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Koper zal daartoe alle medewerking verlenen.

16.5 Verkoper heeft op alle zaken die hij uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op koper heeft of mocht krijgen ten opzichte van een ieder die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en een retentierecht.

Artikel 17: Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

17.1 Verkoper is gerechtigd de overeenkomst met koper met onmiddellijke ingang, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, te beëindigen, indien:
a. een situatie als bedoeld in artikel 15 lid 5 onder a tot en met f zich voordoet;
a. koper ook na schriftelijke aanmaning, waarbij hem een redelijke termijn is gesteld voor nakoming niet aan één of meer van zijn verplichtingen voldoet;
b. de eigendoms- of managementstructuur van koper wezenlijke veranderingen onder- gaat;
c. verkoper redelijkerwijs vermoedt dat de zaken direct of indirect bestemd zijn voor enig land waarvoor ingevolge VN- of EU-regelgeving voor de betreffende zaken een sanctie van kracht is, zonder dat daarvoor van een daartoe bevoegde instantie een ontheffing of vergunning is verkregen.

17.2 Koper heeft bij beëindiging van de overeenkomst als in lid 1 van dit artikel bedoeld geen recht op enige schadevergoeding van verkoper.

Artikel 18: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1 Het Belgische recht is van toepassing. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toe- gestaan.

18.2 Alleen de Belgische burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van verkoper neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Verkoper mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

18.3 Indien deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt in een andere taal dan de Neder- landse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.